16.07.2550

นายเกริกไกร จีระแพทย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้เกียรติเยี่ยมชม Gemopolisoutlet ในวันที่ 16 กรกฏาคม 2550